BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Youtube Channel


การเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน TCU
การเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน TCU
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) # 2
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) # 2
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering)
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering)
การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา ตอน การออกแบบสื่อสำหรับอีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา 1
การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา ตอน การออกแบบสื่อสำหรับอีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา 1
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TCI2)การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) # 1
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) # 1
การเรียนรู้แบบผสมผสาน # 3
การเรียนรู้แบบผสมผสาน # 3
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) # 4
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) # 4

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TCI2)วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TCI2)วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TCI2) 
 
 
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา 
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่  2  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
 
 
 

 

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา 
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่  2  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE
 
 

ตารางนัดหมาย