BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Youtube Channel


การเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน TCU
การเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน TCU
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) # 2
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) # 2
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering)
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering)
การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา ตอน การออกแบบสื่อสำหรับอีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา 1
การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา ตอน การออกแบบสื่อสำหรับอีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา 1
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ & Happy New Year 2018การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) # 1
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) # 1
การเรียนรู้แบบผสมผสาน # 3
การเรียนรู้แบบผสมผสาน # 3
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) # 4
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) # 4

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ & Happy New Year 2018สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ & Happy New Year 2018สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ & Happy New Year 2018 
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑  &  Happy New Year 2018
 
การไม่ทำบาปหนาสาธุชน ทำกุศลส่งไปให้ถึงพร้อม
ชำระจิตขาวใสใจยินยอม กายนอบน้อมวันทาในคราครัน
พ้นทุกข์โศกโรคภัยไร้เรื่องเศร้า พ้นปีเก่าสู่ปีใหม่ให้สุขสันต์
พ้นจากเจ็บจากจนบ่นรำพัน พ้นภยันอันตรายอย่ากรายเทอญ
 
ด้วยรักและระลึกถึง
ปรัชญนันท์  นิลสุข
http://www.prachyanun.com
 
 
 
 
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑  &  Happy New Year 2018
 
การไม่ทำบาปหนาสาธุชน ทำกุศลส่งไปให้ถึงพร้อม
ชำระจิตขาวใสใจยินยอม กายนอบน้อมวันทาในคราครัน
พ้นทุกข์โศกโรคภัยไร้เรื่องเศร้า พ้นปีเก่าสู่ปีใหม่ให้สุขสันต์
พ้นจากเจ็บจากจนบ่นรำพัน พ้นภยันอันตรายอย่ากรายเทอญ
 
ด้วยรักและระลึกถึง
ปรัชญนันท์  นิลสุข
http://www.prachyanun.com
 

ตารางนัดหมาย