BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Youtube Channel


การเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน TCU
การเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน TCU
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) # 2
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) # 2
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering)
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering)
การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา ตอน การออกแบบสื่อสำหรับอีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา 1
การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา ตอน การออกแบบสื่อสำหรับอีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา 1
การทำวิจัยในต่างประเทศ
การทำวิจัยในต่างประเทศ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) # 1
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) # 1
การเรียนรู้แบบผสมผสาน # 3
การเรียนรู้แบบผสมผสาน # 3
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) # 4
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) # 4

รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข : Prachyanun Nilsook. Ph,D.รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข : Prachyanun Nilsook. Ph,D.รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข : Prachyanun Nilsook. Ph,D. 

ตารางนัดหมาย