Copyright 2019 - Custom text here
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  • Perth, Western Australia

  • ครอบครัวนิลสุข

คำถามที่ถูกถามบ่อย ๆ

ขออภัยที่ตอบล่าช้า  เนื่องจากคำถามเข้ามาที่ gmail ไม่ใช่อีเมล์หลัก

 
เอกสารการขอ ผศ.(พิเศษ)  กระทำเช่นเดียวกันกับการขอ ผศ.ปกติ คือ
 
1. ขอแบบฟอร์ม และรายละเอียดต่าง ๆ มากรอก
    - ถ้าจบ ป.โท จะต้องสอนมาแล้ว 5 ปี
    - ถ้าจบ ป.เอก จะต้องสอนมาแล้ว 2 ปี
    - วิชาที่สอนจะต้องไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
    - ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษไม่น้อยกว่าปีที่สอน
2. จะต้องมีเอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่สอนอยู่ 
3. จะต้องมีผลงานวิจัยที่ทำในสาขาที่สอน
4. ผลงานที่ทำร่วมกับผู้อื่น จะต้องมีหนังสือรับรองการทำผลงานและต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 
 
ข้อสำคัญคือ ผศ.พิเศษ จะต้องมีอยู่ใน พรบ.ของมหาวิทยาลัย  เพราะบางมหาวิทยาลัยก็ไม่มีนะครับ ศึกษาระเบียบให้ดี
 
ผมส่งเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นมาให้ท่านนะครับ
ขอให้โชคดีครับ

..........................................................................................................................................
ผมได้ ผศ.(พิเศษ)  มาอย่างไร

ผศ.(พิเศษ) คืออะไร

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์พิเศษ ก็คือ อาจารย์พิเศษที่สอนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
แต่ไม่ได้ทำหน้าที่อาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย โดยสอนเต็มวิชาและเป็นเวลาหลายปี
จึงมีสิทธิ์เสนอผลงานเหมือนกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกติทุกประการ
ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน งานวิจัย บทความวิชาการ
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย   แต่ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง

ผมเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยบูรพา   จึงได้รับเกียรติจากหลายมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยบูรพา   สอนหลายวิชาได้แก่
วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการจัดการสารสนเทศ
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาห้องสมุดดิจิทัล
ในระดับปริญญาโทสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   จึงได้ยื่นขอตำแหน่ง ผศ.(พิเศษ) เมื่อปี พ.ศ.2549
ขณะนั้นสอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ก่อนมาสอนประจำที่ มจพ. ยื่นเรื่อง พ.ค.2549   อนุมัติ ก.ค.2550
ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา   เป็นเกียรติและใช้นำหน้านามได้ตลอดชีวิต

 

ขอบคุณที่แวะมาเยือน

Users
2
Articles
87
Web Links
131
Articles View Hits
59068

ขอบคุณทุกการมาเยือน