Print 

เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากที่สุด
   
การทดสอบก่อนเรียน  และการทดสอบหลังเรียน ในสื่อการสอน  (Pre-test / Posttest)
ลักษณะคำถามคือ
1. สื่อการสอนต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียนเสมอไปหรือไม่
2. สื่อการสอนออนไลน์/ออฟไลน์ ไม่ต้องทดสอบก่อนเรียนได้หรือไม่
3. การผลิตสื่อโดยมีแบบทดสอบหลังเรียนอย่างเดียว  ไม่ต้องการการทดสอบก่อนเรียน ได้หรือไม่
4. แบบทดสอบก่อนเรียน จำเป็นต้องมีในสื่อการสอนเช่น CAI/WBI หรือ e-Learning  เสมอไปหรือไม่

ติดตามรายละเอียดใน "อ่านข้อมูลเพิ่มเติม"

 

เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากที่สุด
ตอบคำถาม   
การทดสอบก่อนเรียน  และการทดสอบหลังเรียน ในสื่อการสอน  (Pre-test / Posttest)
ลักษณะคำถามคือ
1. สื่อการสอนต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียนเสมอไปหรือไม่
2. สื่อการสอนออนไลน์/ออฟไลน์ ไม่ต้องทดสอบก่อนเรียนได้หรือไม่
3. การผลิตสื่อโดยมีแบบทดสอบหลังเรียนอย่างเดียว  ไม่ต้องการการทดสอบก่อนเรียน ได้หรือไม่
4. แบบทดสอบก่อนเรียน จำเป็นต้องมีในสื่อการสอนเช่น CAI/WBI หรือ e-Learning  เสมอไปหรือไม่

คำตอบ 
ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่จัดทำสื่อการสอน   มีเหตุผล  6  ข้อ คือ

กรณีที่ไม่ต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียน คือ

1.  ถ้าเป็นวิชาที่ผู้เรียนไม่เคยเรียนมาก่อนหรือไม่มีความรู้เดิมมาเลย  ก็ไม่จำเป็นต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียน
เช่น  ต้องการสอนวิชา การคำนวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้า   สำหรับนักศึกษา ปวส.ช่างอุตสาหกรรม  ซึ่งไม่เคย
เรียนรู้มาก่อน  ก็ไม่ต้องทดสอบก่อนเรียน
2. ถ้าศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้เรียนแตกต่างกัน   ซึ่งมีความรู้เดิมใกล้เคียงกัน  ก็ไม่จำเป็นต้องทดสอบก่อนเรียน
แต่ทดสอบหลังเรียนอย่างเดียว  จากนั้นก็นำผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มก็ได้


กรณีที่ต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียนคือ

3. ถ้าวิชาที่ทำสื่อการสอนเป็นวิชาที่ต้องประเมินความรู้เช่น  จะสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพของนักเรียน ปวช.
ซึ่งจบชั้น ม.3  มาจากโรงเรียนแตกต่างกัน   ก็ควรทำการทดสอบก่อนเรียน  เพื่อวัดระดับความรู้เดิม  ซึ่งไม่เท่าเทียมกัน
อาจมีเด็กที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมากอยู่ในกลุ่มก็ได้  เป็นต้น

4. ถ้าวิชาที่ทำสื่อการเรียนการสอนเป็นวิชาที่ต้องอาศัยความรู้จากวิชาที่ผ่านมาแล้วเป็นพื้นฐาน  ก็ต้องมีการ
ทดสอบก่อนเรียน  แต่เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานเดิม   ไม่ใช่การทดสอบความรู้ในวิชาที่กำลังจะสอนใหม่ เช่น
จะต้องสอนการคูณ และการหาร เลขของนักเรียนชั้น ป.3    ก็ต้องทดสอบก่อนเรียนเรื่องการบวกและการลบเลขซึ่งเป็น
วิชาที่ผ่านมาแล้ว   ไม่ใช่ทดสอบก่อนเรียนเรื่องการคูณ

5. การมีแบบทดสอบก่อนเรียนในสื่อการสอน  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อแต่ละเรื่องแต่ละประเภทว่า
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความก้าวหน้าการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่      ถ้าต้องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและ
หลังการเรียนด้วยสื่อการสอน   ก็ต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   เพื่อศึกษาระดับความก้าวหน้า  อันจะนำ
ไปอธิบายประสิทธิของสื่อการสอน

6. ถ้าศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้เรียนแตกต่างกัน  ต้องการดูว่าผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีความเท่าเทียมกันตั้งแต่ต้นหรือไม่
ก็ควรทำการทดสอบก่อนเรียน   เพื่อนำผลไปเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนว่า  แตกต่างจากก่อนเรียนอย่างไรในแต่ละกลุ่ม
ทำให้ทราบได้ว่าผลการเรียนรู้หลังเรียน  แตกต่างจากก่อนเรียนอย่างไร     เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มก็จะช่วยอธิบายไปถึง
ความรู้เดิมมีความเท่าเทียมกันหรือไม่


คำตอบที่ไม่คำนึงถึงเหตุผล  ได้แก่

1.  กรรมการประเมินผลงานแนะนำให้ทดสอบก่อนเรียนทุกวิชา    เพื่อแสดงพัฒนาการผู้เรียน
คำตอบคือ  ก็เขาให้ทำก็ทำไป  ไม่ทำเดี๋ยวเขาก็มาให้แก้ไข   หรือไม่ก็ให้ไปทดลองใหม่   หรือไม่ก็ให้ตก   ก็ต้องทำตามเขา  อันนี้เข้าใจง่าย

2. มีผู้หลักผู้ใหญ่สร้างสื่อการสอนได้รับรางวัลเพราะทำกระบวนการครบถ้วน  มีแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
จึงจำเป็นต้องทำให้ครบถ้วน   มิฉะนั้นจะไม่ได้รับรางวัล
คำตอบคือ  ก็ถ้าส่งประกวดแล้วกำหนดเป็นเงื่อนไข   ก็ต้องทำให้ครบเงื่อนไข    ส่วนเหมาะสมกับวิชาหรือไม่  ก็อีกเรื่องหนึ่ง  ไม่ต้องหาเหตุผล

3. นักวิชาการชื่อดังบางท่าน  ก็บอกว่าไม่ต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียน  เพราะคนมักจะทำมั่ว ๆ ไม่ได้ใส่ใจ   ผลออกมาก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะไร
คำตอบคือ  ก็จริงของเขา    ถ้าไม่ได้เอาผลการทดสอบการเรียนไปใช้ทำอะไร  ก็ไม่ต้องทำ

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 12 พฤศจิกายน 2008 )