Print 

ครูเชี่ยวชาญ ภาคสอง เกิดจากการตอบคำถามจากอีเมล์ของหลาย ๆ ท่าน
บางท่านถามผ่านเว็บไซต์ http://www.prachyanun.com   แต่ใส่อีเมล์ตัวเองผิด
ผมส่งคำตอบกลับไปให้ไม่ได้หลายครั้ง   จึงตัดสินใจนำมาใส่ไว้ในคำถามที่ถูกถามบ่อย ๆ

 

ครูเชี่ยวชาญ ภาคสอง เกิดจากการตอบคำถามจากอีเมล์ของหลาย ๆ ท่าน
บางท่านถามผ่านเว็บไซต์ http://www.prachyanun.com   แต่ใส่อีเมล์ตัวเองผิด
ผมส่งคำตอบกลับไปให้ไม่ได้หลายครั้ง   จึงตัดสินใจนำมาใส่ไว้ในคำถามที่ถูกถามบ่อย ๆ

.....................................................................................................................................................
เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยและตอบอยู่เสมอ แม้ตัวเองจะไม่ได้เป็นครูเชี่ยวชาญ
1. ต้องการเป็นครูเชี่ยวชาญ
2. จะทำครูเชี่ยวชาญ
3. ครูเชี่ยวชาญทำอย่างไร
4. ครูเชี่ยวชาญเริ่มต้นอย่างไร
ฯลฯ
.....................................................................................................................................................
คำแนะนำง่ายที่สุดในการทำผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ
1. เขียนตำราที่สอน  1 เล่ม
2. นวัตกรรมการศึกษา
3. รายงานการวิจัยและพัฒนาผู้เรียน  ด้วยนวัตกรรมใหม่   1  เรื่อง
4. ผลงานวิชาการอื่น ๆ ที่แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนตามสาขาวิชาที่สอน (อาจไม่มีก็ได้)
.....................................................................................................................................................
รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการเช่น ต้องเป็นครูชำนาญการพิเศษ,
ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาเป็นครูเชี่ยวชาญ, ต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติอื่น ๆ  ฯลฯ
.......................................................................................................
คำอธิบายผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ
1. การเขียนตำราที่สอนถือเป็นความเชี่ยวชาญจริง ๆ ของครูผู้สอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  ที่สะสมผลงานมาตลอดชีวิต
สามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาของตนเองได้อย่างลึกซึ้งและบรรยายได้อย่างครอบคลุมหลักสูตร 
ถ้าตำราสามารถลงพิมพ์ในสำนักพิมพ์ที่จำหน่ายตำราเรียน  นั่นก็หมายถึง การผ่านการตรวจอย่างดีมาแล้ว
จากกองบรรณาธิการของแต่ละสำนักพิมพ์  ตำราน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ     ได้รับการยอมรับโดยดุษฎีในฐานะครูเชี่ยวชาญ

2. นวัตกรรมการศึกษา เป็นสิ่งที่ผู้เป็นครูเชี่ยวชาญต้องแสดงศักยภาพของตนเอง
ในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปของสื่อการสอนหรือวิธีการสอน  การแก้ไขปัญหาของผู้เรียน ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาใช้กับผู้เรียนในรายวิชาที่ตนเองสอนอยู่   และนวัตกรรมดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้อย่าง
กว้างขวางทั่วไป   เช่นมีการนำไปเผยแพร่ การนำไปประกวด การนำเสนอผลงาน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
จนนวัตกรรมได้รับความเชื่อถือ  ได้รับรางวัล ได้รับการยอมรับนำไปใช้ประโยชน์กับนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ฯลฯ

3. การวิจัยและพัฒนา  เป็นสิ่งที่ผู้เป็นครูเชี่ยวชาญแสดงศักยภาพของตนเองในด้านการค้นคว้าพัฒนาผู้เรียน
อาจใช้นวัตกรรมที่ตนเองพัฒนาขึ้นมาทดสอบ ทดลองแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน  จนผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้
และแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของครูได้สำเร็จ    โดยมีจุดตั้งต้นจากปัญหาของผู้เรียน  ได้ถูกครูเชี่ยวชาญแก้ไขปัญหา
แล้วนำมาเขียนเป็นรายงานการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ   เป็นตัวอย่างในการนำไปใช้ประโยชน์ให้กับครูอื่น ๆ
และผลงานมีการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ  หรือมีการมาศึกษาดูงานและเป็นแบบอย่างให้เกิดการนำไปใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ
จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสาขาวิชาของครูเชี่ยวชาญนั้น 

4.   ผลงานวิชาการอื่น ๆ ที่แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนตามสาขาวิชาที่สอน   อันเป็นผลงานที่ครูแต่ละสาขาสร้างขึ้น
มักจะถูกนับเป็นนวัตกรรมเสมอ  แต่บางครั้งก็กิจกรรม กระบวนการ แนวคิด แนวทาง ที่ไม่เป็นรูปธรรมจับต้องได้
ก็ต้องอาศัยการอธิบายและนำเสนอเมื่อนำไปใช้งาน   หลายสาขามีสิ่งเกิดใหม่เสมอและมีการประยุกต์ใช้ในการสอน
ซึ่งครูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นเท่านั้นจะเข้าใจและนำเสนอถึงประโยชน์ได้  เป็นสิ่งที่ไม่พบเห็นทั่วไปและอาจไม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง  รู้และเข้าใจในเฉพาะสาขา ซึ่งสาขาอื่น  ๆ อาจไม่เข้าใจ เช่น เทคนิคการใช้สีแบบใหม่สำหรับการ
วาดเขียน   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   การถ่ายทอดวัฒนธรรมเฉพาะพื้นบ้าน    ปัญหาประดิษฐ์ชาวบ้าน  ฯลฯ

.......................................................................................................

การเริ่มต้นสู่การเป็นครูเชี่ยวชาญ
 1. ครูชำนาญการพิเศษต้องรู้ตนเองว่าเชี่ยวชาญเรื่องอะไร  วิชาอะไร  นักเรียนระดับไหน
 2. ศึกษาปัญหาการเรียนการสอนของตนเอง  นักเรียน ครูที่อื่น ๆ ที่สอนวิชาเดียวกัน
 3. ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค หาว่าอะไรคือทุกข์ของผู้เรียน วิเคราะห์
    หาเหตุแห่งทุกข์ของผู้เรียน วิจัย
    หาหนทางดับทุกข์ของผู้เรียน พัฒนา
    บอกและแสดงวิธีการสิ้นสุดแห่งทุกข์ผู้เรียน รายงานการวิจัยและพัฒนา
    มรรคมีองค์ 8   ครูเชี่ยวชาญควรยึดถือปฏิบัติ
 4. แสดงความเชี่ยวชาญ  ตำราเรียน , นวัตกรรม , รายงานวิจัยและพัฒนา, อื่น ๆ
 5. นำเสนอสิ่งที่เชี่ยวชาญให้เป็นที่ประจักษ์ พิมพ์ตำราเรียน, นำเสนอผลงานวิชาการ, ส่งผลงานประกวด ฯลฯ

***** หัวใจของครูเชี่ยวชาญคือ เด็กบรรลุผลการเรียนรู้  ไม่หวังว่าครูจะเชี่ยวชาญ
***** จิตของครูเชี่ยวชาญคือ  จิตอันเป็นกุศล เมตตา กรุณาต่อเด็ก   ไม่หวังประโยชน์แห่งตน
***** สติของครูเชี่ยวชาญคือ  สติตั้งมั่นกับการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวหน้า   ไม่หวังว่าครูจะได้อะไร

.......................................................................................................................................................................................................
ทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวและประสบการณ์ที่เพื่อนครูปรึกษาหารือในฐานะกัลยาณมิตร
ท่านใดให้เกียรติผมมีส่วนร่วมในงานของท่านก็ยินดีอย่างยิ่ง
ไม่ว่าจะให้ช่วยอ่านผลงาน ช่วยประเมินผลงาน ช่วยให้ข้อเสนอแนะ
กุศลทั้งหลายจะได้เกิดแก่เด็กอนาคตของชาติ 
ส่วนตำแหน่งครูเชี่ยวชาญเป็นเพียงผลพลอยได้แห่งจิตเจตนาดีของท่านเท่านั้นเอง

ด้วยความเคารพและยกย่อง
.......................................................................................................................................................................................................