Copyright 2019 - Custom text here
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  • Perth, Western Australia

  • ครอบครัวนิลสุข

คำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดคือ  อยากเรียนต่อปริญญาเอกในประเทศไทย
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ที่ไหนดี  คำตอบของผมคือ   ดีทุกที่   อยู่ที่ตัวคนเรียน    

อ่านรายละเอียด >>>

คำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดคือ  อยากเรียนต่อปริญญาเอกในประเทศไทย
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ที่ไหนดี 

คำตอบของผมคือ   ดีทุกที่   อยู่ที่ตัวคนเรียน    

สำหรับเงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อก็เป็นไปตามแต่ละที่จะกำหนด  ส่วนจะจบหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล    ผมขอยกตัวอย่างการสมัครเข้าเรียนจุฬาฯ เพราะคิดไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักในรอบหลายปีนี้

ารเรียนต่อปริญญาเอก จุฬาฯ

อาจารย์จะต้องไปสมัครสอบวิชาพื้นฐานที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ
คณะครุศาสตร์  อาคาร 6  ชั้น 5    โดยจะต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น 3 ชุดวิชาคือ
1. ภาษาไทย 
2. ภาษาอังกฤษ
3. สถิติ-วิจัย
ทุกชุดต้องไม่ต่ำกว่า  50   และ 3 ชุดรวมกันต้องไม่ต่ำกว่า  60
ค่าสอบชุด 300 บาท      การสอบพื้นฐานจะสอบได้ตลอดปีประมาณปีละ 3-4  ครั้ง
โปรดตรวจสอบวัน-เวลาการสอบได้จากประกาศ    ไม่ต้องรอจบ ป.โท ก็สอบได้
ผลการสอบจะเก็บเอาไว้ได้ 3 ปี    ถ้าภายใน 3 ปียังไม่สามารถสอบเรียนต่อ ป.เอก ได้
ก็จะต้องสอบใหม่
 
ถ้าอาจารย์ผ่านพื้นฐานแล้ว  จึงจะสมัครสอบข้อเขียน  ซึ่งจะเปิดสอบทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง
วิชาเอก  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จะรับปีละ 6  คน เท่านั้น  รุ่นผมรับได้ 4 คน 
บางรุ่นรับ  1  คน    บางรุ่น 8  คน   แล้วแต่ผู้สมัครว่าผ่านเกณฑ์คัดเลือกหรือไม่
เริ่มรับสมัครประมาณ กันยายน-ตุลาคม ทุกปี    ถ้าจะสมัครสอบควรผ่านพื้นฐาน 3 ชุดก่อน

ข้อเขียนวิชาเอก  ปกติจะออกเพียงแค่  3  ข้อ ๆ   3 ชั่วโมง

มีแนวการออกทุกปีอยู่เพียงแค่  4  แนวเท่านั้นคือ

1. ปัญหาของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับประเทศ   และให้เขียนวิชาการวิจัยหาสาเหตุปัญหา
2. ประเด็นสำคัญทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา  ประยุกต์อย่างมีหลักการ
3. การบริหารองค์การทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือการออกแบบระบบการสอนสำหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง
4. คำพูดของนักศึกษาระดับโลก (เป็นภาษาอังกฤษ)  ให้แสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการและเหตุผลต่อคำพูดนั้น
(เป็นภาษาไทย) 

เมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว  จึงจะเข้าสอบสัมภาษณ์   ซึ่งจะใช้อาจารย์บริหารหลักสูตรปริญญาเอก  8  คน  สัมภาษณ์

ข้อสำคัญที่สุด  อาจารย์ต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโท  ไม่ต่ำกว่า 3.5    จึงจะมีสิทธิเข้าศึกษาต่อ

เมื่อเข้าไปเรียน  ภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะจะต้องผ่าน TOFLE  500  หรือ CU-TEP 500
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2006 )

 

ขอบคุณที่แวะมาเยือน

Users
2
Articles
87
Web Links
131
Articles View Hits
59075

ขอบคุณทุกการมาเยือน